Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

cld

Θέμα 1ο: Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών και κοσμημάτων με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για την κάλυψη των αναγκών της ιματιοθήκης του Μορφωτικού Πολιτιστικού & Αθλητικού Συλλόγου Καλαμπακίου ( Μ.Π.Α.Σ.Κ.).

Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Καλαμπακίου Δράμας ανακοινώνει την με αρ. πρωτ. 15 & ημ. 09/04/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών για την προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών και κοσμημάτων με τα εξής χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται αναλυτικότερα στο αντίστοιχο αρχείο.

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

cld

Θέμα 2o και 3ο: Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για αγορά παραδοσιακών οργάνων, τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού στο κτίριο όπου στεγάζεται ο Μορφωτικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Καλαμπακίου ( Μ.Π.Α.Σ.Κ.).

Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Καλαμπακίου Δράμας ανακοινώνει την με αρ. πρωτ. 16 & ημ. 09/04/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών για την προμήθεια παραδοσιακών οργάνων, τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού (Υποέργο 2 και 3 αντίστοιχα) με τα εξής χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται αναλυτικότερα στο αντίστοιχο αρχείο.

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

cld

Θέμα 4ο: Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για ανακαίνιση κτιρίου, μόνωση ταράτσας και εγκατάσταση κλιματισμού στο κτίριο όπου στεγάζεται ο Μορφωτικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Καλαμπακίου ( Μ.Π.Α.Σ.Κ.).

Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Καλαμπακίου Δράμας ανακοινώνει την με αρ. πρωτ. 17 και ημ. 09/04/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών για την ανακαίνιση κτιρίου, μόνωση ταράτσας και εγκατάσταση κλιματισμού (Υποέργο 4) με τα εξής χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται αναλυτικότερα στο αντίστοιχο αρχείο.

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Πλήρεις και αναλυτικοί πίνακες με τις προδιαγραφές, τις ποσότητες, τα χαρακτηριστικά, τους όρους που διέπουν την σύμβαση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έχουν αναρτηθεί και δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμπακίου https://politismoskalabaki.gr

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια του προαναφερθέντος είδους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί, κατά το χρονικό διάστημα από 16/04/2020 έως και 02/05/2020 και ώρα 20:30μ.μ. (κατά την καταληκτική ημερομηνία), στην έδρα του Μ.Π.Α.Σ.Κ. στο Καλαμπάκι (ΚΟΝΔΥΛΑ 42, 66031 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ), αναφέροντας δε απαραιτήτως τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς στην οποία συμμετέχουν.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να βρίσκεται σε κλειστό φάκελο που θα παραδοθεί με οποιαδήποτε υπηρεσία μεταφοράς (κούριερ, ταχυδρομείο) και η εμπρόθεσμη υποβολή της θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα της εταιρείας μεταφοράς.

Η ανακοίνωση είναι σύμφωνη με το υπ’ αριθ. 5488/1-8-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να καθορισθούν οι κανόνες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής διαδικασιών «…που τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις γενικές αρχές για την ανάθεση ενωσιακών συμβάσεων (αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της αναλογικότητας), κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης επιλογής», όπως προβλέπεται στην Απόφαση με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/31.12.2018), άρθρο 36 παράγραφος 2.α.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους εργολάβους.

Κατεβάστε το αρχειο (Word)

Κατεβάστε το αρχειο (pdf)

cld